یک استعاره مفهومی برای کل نگری: طراحی

ما در تحلیل ها، تصمیم گیری ها و انجام بسیاری از کارهایمان در زندگی یا کسب و کار، دو رویکرد مختلف می توانیم داشته باشیم: ۱- رویکرد مبتنی بر تجزیه و تحلیل ۲- رویکرد مبتنی بر کل نگری رویکرد دوم با تفکر سیستمی سازگارتر است و باعث می شود ما کارهایمان را با صرف منابع […]