آیا برای موفقیت در کسب و کار باید مدیریت بخوانیم؟

بسیار اتفاق می افتد که داستان زندگی یکی از کارآفرینان موفق را می خوانم و از دیدن اینکه وی هیچ تحصیلاتی در زمینه مدیریت (و حتی در هیچ زمینه تخصصی دیگری) نداشته است، تعجب می کنم. بهمین خاطر اغلب این سوال را از خودم می پرسم که “آیا واقعا مطالعه در زمینه مدیریت برای موفقیت […]